top of page

Statut Nadace

Dům Hnutí Grálu v Karviné

Kruhy Grálu

Vnitřními organizačními složkami nadace bez právní subjektivity jsou kruhy Grálu s působností na území v České republice, vymezeném správní radou.

Jejich počet a územní působnost může správní rada podle potřeby měnit.

ORGÁNY NADACE

 • Správní rada

 • Dozorčí rada

Statut Nadace v jeho posledním znění je ke stažení na stránkách justice.cz.

Statut Nadace

 

I. NÁZEV, SÍDLO, ZŘIZOVATEL NADACE:

Název nadace je Nadace Hnutí Grálu v České republice.

Sídlo nadace je Nováčkova 26, 614 00 Brno.

II. ÚČEL ZŘÍZENÍ NADACE

Nadace se zřizuje za účelem podpory činnosti vedoucí k šíření vědění pramenícího z díla Ve světle Pravdy, Poselství Grálu od Abd-ru-shina (Oskara Ernsta Bernhardta). V tomto díle se vysvětluje uspořádání stvoření a zákony, které v něm působí. Znalost zákonů stvoření pak poskytuje lidem pomoc a oporu při vědomém naplňování smyslu života.

 

Nadace používá k dosahování tohoto účelu výnosy z nadačního jmění a ostatní majetek nadace.

Účel nadace je naplňován zejména touto činností:

 • pořádáním společných shromáždění lidí, kteří vyznávají myšlenky Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“

 • pořádáním veřejných přednášek vycházejících z vědění Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“

 • pořádáním seminářů a vícedenních pobytů dospělých i dětí, jejichž náplní je rozšiřování, prohlubování a aplikace vědění pocházejícího z díla Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“

 • spoluprací s tuzemskými i zahraničními fyzickými i právnickými osobami, které svou činností slouží témuž cíli, jako nadace, jakož i jejich podporou.

 • podporou vydávání zpravodaje a interních spisů nadace

 • podporou vydávání a šíření literatury, která vychází z díla Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“

 • získáváním a udržováním prostor pro shromáždění a přednášky v rámci České republiky, k čemuž patří i získávání potřebných pozemků a objektů nebo stavba objektů, jakož i podporou získávání a udržování takových prostor v mezinárodním rámci

 • bezplatným rozloučením po způsobu Grálu se zemřelou osobou, která o to za svého života požádala

 • podporováním dalších činností směřujících k šíření a upevňování vědění pramenícího z díla „Ve světle Pravdy“, Poselství Grálu od Abd-ru-shina

 • podporováním dalších činností směřujících k duchovnímu a mravnímu vzestupu člověka.

bottom of page